*अयशस्वी एसटी उमेदवाराच्या निकालाचे पुनरावलोकन न करणे, मूल्यांकनाचे कमी मानक लागू करून - BSNLEU अनुसूचित जमातींसाठी राष्ट्रीय आयोगाच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली.*
By

BSNLEU MH

Lorem ips
*अयशस्वी एसटी उमेदवाराच्या निकालाचे पुनरावलोकन न करणे, मूल्यांकनाचे कमी मानक लागू करून - BSNLEU अनुसूचित जमातींसाठी राष्ट्रीय आयोगाच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली.*   Image

*अयशस्वी एसटी उमेदवाराच्या निकालाचे पुनरावलोकन न करणे, मूल्यांकनाचे कमी मानक लागू करून - BSNLEU अनुसूचित जमातींसाठी राष्ट्रीय आयोगाच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली.*  

BSNLEU श्री मोती लाल, चालक, तेलंगणा परीमंडळाच्या JE LICE निकालाच्या पुनरावलोकनासाठी व्यवस्थापनावर दबाव आणत आहे.  हा कर्मचारी JE LICE मध्ये खूप कमी गुणांनी नापास झाला आहे.  तेलंगणा सर्कलमध्ये दोन JE पदे रिक्त आहेत.  DoP&T च्या आदेशानुसार, श्री मोथीलालच्या निकालाचे मूल्यांकन कमी मानक लागू करून पुनरावलोकन केले पाहिजे.  मात्र, बीएसएनएल व्यवस्थापनाने बीएसएनएलईयूची ही मागणी फेटाळून लावली आहे.  म्हणून, BSNLEU ने राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाकडे निवेदन करून श्री मोथीलालच्या निकालांच्या पुनरावलोकनाच्या बाबतीत DoP&T आदेशाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याची मागणी केली आहे.  *-पी.अभिमन्यू, जीएस.*