पंजाब परिमंडळतील एसटी समुदायाशी संबंधित 95 JTO पदे राखून ठेवा आणि ती इतर समुदायातील उमेदवारांनी भरा – BSNLEU संचालक ग(HR) यांना पत्र लिहले.
By

BSNLEU MH

Lorem ips
3

पंजाब सर्कलमध्ये एसटी प्रवर्गातील 95 JTO पदे गेल्या अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत.  DoP&T नियमांनुसार, तीन भरती वर्षांसाठी पदे पुढे नेल्यानंतरही, कोणतेही SC/ST पद भरलेले नसेल, तर ती पदे आरक्षित असावी आणि ती इतर समाजातील उमेदवारांनी भरली जावी.  पंजाब सर्कलमध्ये, वरील नमूद केलेल्या DoP&T आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही आणि 95 भरलेली नसलेली ST पदे इतर समुदायातील उमेदवारांनी भरली गेली नाहीत.  म्हणून, BSNLEU ने संचालक (HR) यांना या 95 JTO पदांना ताबडतोब आरक्षित करण्यासाठी आणि इतर समुदायाशी संबंधित उमेदवारांनी भरण्यासाठी पत्र लिहिले आहे. -पी.अभिमन्यू, जीएस.