18-12-2022 रोजी होणाऱ्या विशेष JTO LICE मध्ये उपस्थित राहण्याची पात्रता.
By

BSNLEU MH

Lorem ips
18-12-2022 रोजी होणाऱ्या विशेष JTO LICE मध्ये उपस्थित राहण्याची पात्रता. Image

जेटीओ भरती नियमांनुसार, ज्या वर्षासाठी परीक्षा घेतली जात आहे त्या वर्षाच्या १ जानेवारी रोजी एखाद्या कर्मचारीने ५ वर्षे सेवा पूर्ण केलेली असावी.

 विशेष JTO LICE 18-12-2022 रोजी आयोजित केली जात आहे, वर्ष 2021 च्या 445 रिक्त पदांसाठी (रिक्त पदे थेट भरतीच्या कोट्यातून वळविल्या गेल्या आहेत.)

 त्यामुळे या परीक्षेला बसण्यासाठी अधिकाऱ्याने 1 जानेवारी 2021 रोजी 5 वर्षे सेवा पूर्ण केलेली असावी.  हा नियम आहे.

 1 जानेवारी 2022 रोजी 5 वर्षे सेवा पूर्ण न केलेला कोणताही कर्मचारी या परीक्षेला बसू शकत नाही.

 बीएसएनएलईयूने 4 वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना JTO LICE मध्ये हजर राहण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे.  मात्र, प्रशासनाकडून ही मागणी अद्याप मान्य झालेली नाही. सादर. -

पी.अभिमन्यू, जीएस.