दिनांक 25.04.2022 रोजी BSNLEU परिमंडळ तर्फे CGM साहेब यांचा शी काही महत्वपूर्ण विषयावर सखोल चर्चा झाली. हया बैठकीचा वृतांत खालील प्रमाणे आहे.
By

BSNLEU MH

Lorem ips
m_merged_7_
Empty Article