अनुकंपा तत्त्वावर भरती होऊन जातीवर आधारित कोणतेही फायदे न घेणाऱ्या कर्मचारी वर्ग वरील केसेस लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी आज मुख्य महाप्रभदक साहेब यांना पुन्हा विनंती करण्यात आली.
By

BSNLEU MH

Lorem ips
3

अनुकंपा तत्त्वावर भरती होऊन जातीवर आधारित कोणतेही फायदे न घेणाऱ्या कर्मचारी वर्ग वरील केसेस लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी आज मुख्य महाप्रभदक साहेब यांना पुन्हा विनंती करण्यात आली.