युनियन, स्पोर्ट, सोसायटी व इतर ठिकाणी कार्यरत कर्मचारी यांचा Special Casual Leave चा रेकॉर्ड ESS मध्ये मेन्टेन करण्यासाठी GM HR यांना BSNLEU तर्फे पत्र.
By

BSNLEU MH

Lorem ips
युनियन, स्पोर्ट, सोसायटी व इतर ठिकाणी कार्यरत कर्मचारी यांचा Special Casual Leave चा रेकॉर्ड ESS मध्ये मेन्टेन करण्यासाठी GM HR यांना BSNLEU तर्फे पत्र. Image

युनियन, स्पोर्ट, सोसायटी व इतर ठिकाणी कार्यरत कर्मचारी यांचा Special Casual Leave चा रेकॉर्ड ESS मध्ये मेन्टेन करण्यासाठी GM HR यांना BSNLEU तर्फे पत्र.