*कॉम्रेड जिल्हापातलीवर चांगले मान्यताप्राप्त हॉस्पिटल असावे हयासाठी सतत प्रयत्न करत आहे. हया अनुषंगाने Circle Office ने आदेश जारी केला आहे. तरी आपण हॉस्पिटल च्या मान्यतेसाठी विशेष प्रयत्न करावे. धन्यवाद*
By

BSNLEU MH

Lorem ips
Hospital Empanellment-1(275133685067022)

*कॉम्रेड जिल्हापातलीवर चांगले मान्यताप्राप्त हॉस्पिटल असावे हयासाठी सतत प्रयत्न करत आहे. हया अनुषंगाने Circle Office ने आदेश जारी केला आहे. तरी आपण हॉस्पिटल च्या मान्यतेसाठी विशेष प्रयत्न करावे. धन्यवाद*