कॉम्रेड, DSCB आणि MCSCB साठी चुकीचे आदेश परिमंडळ कार्यलय ने मे महिन्यात काढले होते. हया बाबतीत कॉम नागेशकुमार नलावडे व कॉम जॉन वर्गीस यांनी श्री मोरे सर DGM(Admn) यांची भेट घेऊन सुधारित आदेश काढण्याची विनंती केली होती BSNLEU च्या वरील चर्चे नुसार आज सुधारित आदेश जारी झाला आहे. सर्वांचे आभार. सोबत आदेश ची कॉपी जोडली आहे. ????
By

BSNLEU MH

Lorem ips
3
Empty Article